ביצה כ"ב ע"ב - כ"ט ע"ב

Avrom Guttentag

Dear Family and Friends

I feel it a great privilege to be part of this momentous event.

I will be joining with hundreds of Lomdim, and together we will be”h learn through the entire Shas in one day, כאיש אחד בלב אחד. This is a true challenge I am proud to rise to.

It is well known that the setting up of a Kollel in a community has the potential to significantly raise the standards of Yiddishkeit. This has been experienced in countless communities in numerous cities around the world, with the ברכה and encouragement of the גדולי ישראל.

The Leeds Kollel which lies in North England between Manchester and Gateshead is an example of this. For several years the Kollel has already been running, and the difference is being felt in the community. By sponsoring my efforts you will be lending a hand to giving financial stability to this Kollel which is unique in the UK. Aside from the great זכות of supporting Torah learning, you will enable them to continue in their auspicious work. It will also give them the ability to expand and reach the desired numbers necessary to realise their dreams. You will now become an eternal partner in all their endeavours לקדש שם שמים.

I thank you for your kind and generous support for this worthy cause.

DONATIONS

Date from To Donation Comments

04-03-201923:08:22

ROCHELLE HERSKOWITZ Avrom Guttentag £5.00

03-03-201921:01:12

Anonymous Avrom Guttentag £5.00

03-03-201918:08:59

JOE LUDD Avrom Guttentag £25.00 WELL DONE - YOU MAKE US PROUD!!!!!!!!!

03-03-201913:43:56

Hannah Rabinowitz Avrom Guttentag £5.00 Well done

03-03-201901:31:25

Anonymous Avrom Guttentag £36.00 Good luck mate. Well behaved

02-03-201921:53:05

Ephraim Guttentag Avrom Guttentag £150.00 Keep shteiging

02-03-201921:51:38

Shua Loebenstein Avrom Guttentag £25.00 Good man. Hatzlocho

02-03-201921:27:44

Shaya Kramer Avrom Guttentag £50.00 To my Favourite BIL עלה והצלח! הצלחה רבה
לע״נ שמואל נח בן שלמה & רחל בן שמואל

01-03-201907:20:51

Eli Hopstein Avrom Guttentag £17.15 Avraham avraham....

28-02-201923:14:08

C & C . Avrom Guttentag £10.00 WE're SSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO proud of you!!!!!

28-02-201921:48:10

Yitzchak Ohayon Avrom Guttentag £5.00 Well done proud of you you’re the best

28-02-201921:39:06

Anonymous Avrom Guttentag £12.00

28-02-201921:07:01

Daddy & Mammy Avrom Guttentag £100.00 We are very proud of you! Enjoy the day

28-02-201920:59:50

Emma Jackson Avrom Guttentag £10.00 Good Luck

28-02-201920:09:32

Yoni Klajn Avrom Guttentag £10.00

28-02-201920:04:22

Pinchos Goldschmidt Avrom Guttentag £18.00 Good luck!

28-02-201920:02:03

Nosson Dominitz Avrom Guttentag £18.00 So so so so proud of you. Well done.

28-02-201913:22:50

clive steiner Avrom Guttentag £36.00 Hatzlocha

27-02-201922:26:04

Nechemiah Guttentag Avrom Guttentag £36.00

27-02-201912:45:57

Saloman Benjamim Avrom Guttentag £20.00

25-02-201909:43:32

Charles Spitzer Avrom Guttentag £18.00

25-02-201909:14:57

Binyomin Roth Avrom Guttentag £18.75 הצלחה רבה. Enjoy the event.

24-02-201921:30:59

Abel Rabinowitz Avrom Guttentag £12.50

24-02-201916:06:03

Shlomo Meir Guttentag Avrom Guttentag £25.00

21-02-201912:15:20

Sruli Rubin Avrom Guttentag £10.00 To Nosson as well!

21-02-201910:54:57

Zevi Feiner Avrom Guttentag £18.00

20-02-201923:07:13

Yitsy Posen Avrom Guttentag £50.00 For you and Nosson, have fun! Yitsy

13-02-201912:09:18

Mark Orshansky Avrom Guttentag £10.00 ë(.äóã)ãéîìúíàåë"àãäù÷ãåòå.êéøöåðéààåäíëçøîàãéåìïáòùåäééáøëïðé÷ñôïéáòöîàá'éôíåð÷úòöîàáúåìôúìùòîùúàéø÷ïéáòîùúàéø÷éðùïðàå.úéáøòìùù"÷ïéáåúéøçùïî÷ìøîàãïðçåé'øëì"éé÷(:ãóã)êîåñääæàáäíìåòäïáåäæéà'éôïëì.äìôúìúéáøòìùäìåàâúéáìùòîùúàéø÷äáøãàãú"øåðàêàéäøîàúíàå.ø÷éòúñðëäøîåìùéå.íåéãåòáîêëìëïéøå÷÷øôáøîàãäãåäééáøëïìàîéé÷ãøçùäúìôú(.åëóã)úìôúïîæããçàåðééäãäçðîäâìôãòäçðîäìëéùëãéîåòéáøúåçôúåòùøùòíàå.úéáøòïîæìéçúîäçðîäïîæäçðîúìôúïéììôúîåðàêàéäøîàúâìôøçàìåìéôàåäëùçìêåîñïðáøëïìàîéé÷ãøîåìùé.äçðîäáøòäãòäçðîäúìôúïîæéøîàãïî÷ìïðéøîàå.æëóã)(àìãàúùäøîëàìåøîëàìàúëìäøîúà.ãáòøîëãáòãåãáòøîëãáòãéìå÷éøúëéåäãàéù÷íå÷îìëîíòèäæéàîéøäùéããäàïøúñãâìôøçàìãéîúéáøòïéììôúîåðàúòùãïìàîéé÷ãíåùîäçðîäãéîåäãåäééáøéøáãëäìëäçðîääîöòäìôúäïîæáåúéáøòïîæéåä.ïðáøëàìàäãåäééáøëïìàîéé÷àìòîùúàéø÷éàãåãé"øøîåàïëìòïéììôúîùåðàåø÷éòúñðëäúéáìùéðäëïìàøéáñíåéãåòáîúéáøòùã÷ùäòùîéøîàãàøîâãéàðúíéñðëðíãàéðáùäòùîíâåíåéääúéäàéäåù"òúãåòñåðééäãáñäìïîæéåääòùäúåàîåíåéãåòáîäéàøíâå.äìôú(æëïî÷ì)áøã.ø÷éòàéäúñðëäúéáìùòîùúàéø÷ãòîùîúåéàøäïúåàìëî.òîùúàéø÷àøå÷äéäíâàîúñîåúáùáøòáúáùìùéìöîéåääìçúéøùàøîåìïéìéâøåðàùåîëíúìôúíãå÷ù"÷úåø÷ìïéìéâøåéäùú"øøîåà'åëåð"ëäááïéøå÷åéääîìéîìùåøéáøîà÷ãàäåàìàúåø÷ìêéøöåðéàíâåêøáìïéàùåúèîìòù"÷àøå÷ùéîäàøðïàëîå.äøåúéøáãêåúîäìôúáãåîòìàìàäðéàù"÷äúåàå:äðåùàøäùøôéðúéì.àùéøáúéøçùã:äìçúø÷áìùáéúëããéîúáïçëùàãëéëäéà.àùéøáúéøçùéðú÷ãàôéñúøîàéààôéñë"àéìéîìëàãéô÷ë"àíìåòìùåúééøáãàø÷àêéîñãà"ààìà.ù"÷ààìààø÷ãéô÷îåðéàë"àêáëùáãàø÷àêéîñãàîìùá:'åëåéðú÷ãêøáî.'åëåäéðôìíéúù(éîìùåøé)êéúììäíåéáòáùãâðëéåäúåëøáòáùå(èé÷íéìäú)åðéðéòåàøéáéùçà÷àìåïðáøåð÷úäëøáàéääã$åòåéäùíäìùúñðëäúéááà÷åãå.úñðëäúéááíäéøáçìïéúîäìéãëíé÷éæîäïîíéðëåñîíäåäãùáíéãî:äìéìáàìàíäéøáçìïéúîäìïéëéøöïéàåðìùúåéñðëéúááìáààäå.àáëòîàìäøôëãì"î÷íéòâð'ñîáàðîéæàãçàðéðúàäú"àå(ã"éô)ìøòäáäìéúééîå(:ãòóã)øáëùøåôîùäîìóàøöå÷áïðéòåîùàìúåéðùîìùúåìéâøãì"éåäîåøúáìëåàåùîùáéøòä(ל:àîìéãÈ˙ÓȇÓ.ÔÈÚÚÓ˘˙‡ÔȘ‡ÌȉΉ˘‰Ú˘Ó‰ÂÓ˘‡‰ÛÂÒ„ÚÔ˙ÓÂ˙Ï·ÏÌÈÒÎÌÈÓ‡ÌÈÓÎÁÂ.ÊÚÈχ'È„‰Â˘‡‰·Ó‡χÈÏÓ‚Ô.˙ˆÁ„Ú‚‰ÏÚÈ˘„Ú˙ÈÓÂȇ‰˘ÚÓ.Á˘‰„ÂÓÚÓ‡ÚÓ˘˙‡ÂȘ‡ÏÂÏÂÓ‡‰˙˘Ó‰Ì˙‡ÔÈÈÈÁÁ˘‰„ÂÓÚ‰ÏÚ‡Ï̇̉χχÂÓ‡„ÏÂʇÏÂ˙˜Ï(à‰ÓÏΉÏÚÈ˘„ÚÔ˙ˆÓ˙ˆÁ„ÚÌÈÓÎÁÂÓ‡˘Á˘‰„ÂÓÚ(á„Ô˙ˆÓÌȇÂÌÈÏÁ˘‰Á˘‰„ÂÓÚ‰ÏÚÈ˘„Ú(â‰ÌÂÈÏÌÈÏ·‰ÏÎÂÎ"‡Á˘‰„ÂÓÚ‰ÏÚÈ˘„ÚÔ˙ˆӄÁ‡˙ˆÁ„ÚÌÈÓÎÁÂÓ‡‰ÓÏ$˜ÈÁ‰ÏÈ„Î:‰ÈÚ‰ÔÓÌ„‡'Ó‚(ãÈ˙˜„ȇ˜‡Îȉ‡˙‡˘È‡ÓÂ˙ÂÈ˙ÓȇÓ(א)‡˘È˙ÈÚÈ˙„ȇ˜‡˜‡‡˙‡˘È˙ÈÁ˘„È˙Ï(äÈ˙΄1ÔÓÊÈ˙˜ÈΉÂÍÓ˜ÂÍ΢ÌȉΉ˘‰Ú˘Ó˙Óȇ‰È΢„ÚÓ˘˙‡È˜ÛÈÏȇÓȇ˙ÈÚȇÂÔ˙ÓÂ˙Ï·ÏÔÈÒÎÈ˙΄ÌÏÂÚÏ˘Â˙ÈÈÓ2ȉÈÂÚȉÈÂÈ˙˜„‡ÙÈÒÈΉȇ„Á‡ÌÂȘ(åÂÁ˘Ú‰ÈÁ‡Ï˙Á‡Â‰ÈÙÏÌÈ˙˘ÍÓÈ˙ωÈÁ‡ÏÌÈ˙˘Â‰ÈÙÏÌÈ˙˘ÍÓ„‰Â˙ÈÚÁ˙Ù‡˙.‡˘È˙ÈÚ„ÈÏÈÓ˘ÈÙ˙ÈÁ˘È‡˜„„Ú˙ÈÁ˘È˙ÓÓ‡:˙ÈÚ„ÈÏÈÓ˘ÈÙ„‰Â˙ÈÁ˘„.Ô˙ÓÂ˙Ï·ÏÌÈÒÎÌȉΉ˘‰Ú˘Ó˙Ú˘Ó‰ÓÂ˙ÈÏ·‡˜˙ÓȇÌȉÎÈ„ÎÓ.ÌÈÎÂΉ˙‡ˆ˙Ú˘ÓÈ˙ÏÌÈÎÂΉ˙‡ˆ˙ÓȇÌȉÎÔÏÚÓ˘Ó˜‰ÈÁ‡‚‡‡˙ÏÓ‡‰ÂÌÈÎÂΉ˙‡ˆ˙Ú˘Ó‰ÓÂ˙ÈÏ·‡˜ÔÏÚÓ˘Ó˜(æ‡È˙„·ÎÚӇωÙ΄(ç3‡Â‰Ë¢Ӣ‰ÊÂ˙ÎÚÓÂ˙ÙÎÔȇ‰ÓÂ˙Ï·ÏÓÂ˙ÎÚÓ¢Ӣ˙‡È.‰Ó¯˙·Ï·ÏÓ(è‡ÓÂȯ‰Ë¯‰ËÂȇ‰Â˘Ó˘‰˙‡È·˘Ó˘‰‡·Âȇ‰„ȇ

05-02-201914:41:23

philip gluck Avrom Guttentag £18.00 Hatzlocha

03-02-201920:05:53

Menachem Grunfeld Avrom Guttentag £5.00 amazing! חזק ואמץ!

27-01-201911:58:54

Moishe Kramer Avrom Guttentag £50.00 הצלחה

23-01-201923:27:11

Yechiel Corn Avrom Guttentag £18.00 Hatzlocho!

23-01-201920:58:21

Motty Simmonds Avrom Guttentag £20.00

23-01-201917:51:48

Anonymous Avrom Guttentag £100.00

23-01-201915:23:14

Yisroel Guttentag Avrom Guttentag £10.00

TARGET COUNTER

244%
  • Goal£400.00
  • Amount Raised £976.40
  • Goal Achieved244%